Doprovázení pěstounských rodin

 

Poslání

Dětské centrum Plzeň vytváří podmínky pro zdravý vývoj dětí v pěstounských rodinách i osobám v evidenci (pěstounská péče na přechodnou dobu) prostřednictvím doprovázení, v rámci kterého nabízíme setkávání, poradenství, vzdělávání a spolupráci s dalšími odborníky.

Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly rozvíjet, vytvářet si svou identitu, budovat zdravé vztahy a podpořit je až do dosažení dospělosti.

Pravidla doprovázení pěstounských rodin stanovuje zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, který vymezuje práva a povinností pěstounů.

Cíle služby a pro koho je služba určena

Doprovázením se zaměřujeme na Pěstounské rodiny, které mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně:

  • Osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) z Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoby“).
  • Děti svěřené do pěstounských rodin.
  • Blízké osoby pečujících osob (např. vlastní děti pěstounů/poručníků).
  • Rodiče a blízké osoby svěřených dětí.
  • Zájemci o náhradní rodinnou péči (dále „NRP“) a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje.

Zásady naší práce

Pracovníci Dětského centra Plzeň, kteří doprovází pěstounské rodiny i osoby v evidenci, se ve své práci řídí Etickým kodexem a jsou vázáni mlčenlivostí, pracují dle organizací přijatých zásad práce.

Nabízené služby

Dětské centrum Plzeň doprovází pěstounské rodiny na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci doprovázení nabízíme:

  • Podporu pěstounských rodin při kontaktu s biologickou rodinou a osobami blízkými a dítěte
  • Pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při ošetřování osoby blízké, v době nemoci pěstounů
  • Respitní služby
  • Konzultace s psychologem, speciálním pedagogem a dalšími odborníky
  • Semináře a besedy pro pěstouny

Každá z doprovázených pěstounských rodin má stanoveného svého klíčového pracovníka, který s nimi bude v osobním kontaktu, vyslechne je, podpoří a navrhuje způsoby řešení.

Dokumenty

Standart č.1
Standart č.14
Diagram provázanosti standardů

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme potřebné informace

MUDr. Jana Tytlová, tel. 378 037 820, tytlova@plzen.eu

Bc. Markéta Šiplová, tel. 378 037 823, siplova@plzen.eu

Marie Vondráčková DiS., tel. 378 037 823, vondrackovam@plzen.eu

PhDr. Štěpánka Lodrová, tel. 378 037 818, lodrovas@plzen.eu

Podporují nás