Ochrana osobních údajů

Dětské centrum zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Tyto informace jsou ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR určeny subjektům údajů, jejichž osobní údaje se zpracovávají.

Správce osobních údajů

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Na Chmelnicích 6
3323 33 Plzeň
e-mail: infodcp@plzen.eu
ID datové schránky: BHXKHMM

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Jiří Baumruk
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
telefon: 378 032 207
e-mail: gdpr@plzen.eu

Zásady zpracování

Při zpracování osobních údajů dbáme základních zásad, které stanovuje GDPR v čl. 5. Informace o zpracování osobních údajů

Právní základ a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje zejména na základě právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jedná se zejména o osobní údaje identifikační, adresní, popisné a údaje o zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další údaje rozhodné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby.

Uchovávání

Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo vznést námitku
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu uoou.cz.

Souhlas

Souhlas subjektu údajů musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podání žádosti

Subjekt údajů může podat některou z výše uvedených žádostí k rukám pověřence na shora uvedené kontakty. Žádost může také podat osobně (po předchozí tel. domluvě), kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti na přístup k osobním údajům a ověřena jeho totožnost podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Lhůta na vyřízení

Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu její vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.

Zpoplatnění

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta nebo zpoplatněna. V takovém případě je možné požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Pořizování audio, video záznamů a fotografií

Správce Vás informuje, že bude pořizovat a používat fotografie, časově omezené videozáznamy a audiozáznamy během práce s dětmi, případně jejich zákonnými zástupci, bez souhlasu se zpracováním osobních údajů a bez souhlasu se zachycením podobizny člověka v souladu s § 89, zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a v souladu se ZZOÚ a Nařízením GDPR formou reportážních fotografií nebo záznamů zejména v těchto případech:

 • přiměřeným způsobem pro nekomerční propagační účely a prezentaci organizace;
 • dokumentace aktivit, eventuálně kulturních akcí;
 • pro umělecké účely, akademickou nebo literární činnost;
 • publikování poznatků v odborných publikacích;
 • dokumentace pracovních (pedagogických) přístupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo;
 • zpracování vědeckých, diplomových a podobných prací.

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.