Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Šneček“

při Dětském centru Plzeň, Partyzánská 759/55, PSČ 312 05  Plzeň

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček (dále jen ZDVOP) je součástí Dětského centra Plzeň, příspěvkové organizace od srpna 2006; zřizovatelem je Statutární město Plzeň.

Motto ZDVOP  Zabezpečujeme Dětem Včasnou Odbornou Pomoc

Šneček má domeček, v domečku je stabilní a bezpečné prostředí.

Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy; ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku; dětem tělesně či duševně týraným či zneužívaným; dětem, u nichž jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Zařízení má nepřetržitý provoz, dítě je možné přijmout v kteroukoliv denní i noční dobu. Poskytujeme péči dětem od narození zpravidla do předškolního věku.

Zařízení může poskytnout ochranu a pomoc 12 dětem. Ložničky a herny pro děti jsou vybaveny tak, aby prostředí co nejvíce připomínalo rodinné zázemí.

 

Děti jsou přijímány na základě:

  • smlouvy o poskytování ochrany a pomoci uzavřené s nezletilým dítětem nebo jeho zákonným zástupcem:

Písemnou smlouvu sepisuje s nezletilým dítětem nebo jeho zákonným zástupcem sociální pracovnice ZDVOP, která dítěti nebo rodiči vysvětlí jednotlivé body smlouvy. Po podpisu ředitele obdrží jedno vyhotovení smlouvy dítě nebo jeho rodič. Smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců. O přijetí dítěte informujeme a žádáme o vydání souhlasu s pobytem dítěte příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), se kterým intenzivně spolupracujeme. Pokud není možný návrat dítěte zpět do rodiny nebo není k dispozici jiné řešení situace, může být pobyt dítěte se souhlasem příslušného OSPOD prodloužen o další 3 měsíce.

Vzor smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti: Smlouva_Šneček_zákonný-zástupce

  • rozhodnutí soudu:

Rozhodnutím soudu je nařízen pobyt dítěte v ZDVOP ze závažných důvodů, kdy se dítě ocitne v ohrožení života nebo zdraví. Doba pobytu dítěte v zařízení je maximálně 6 měsíců.

  • smlouvy o poskytování ochrany a pomoci uzavřené za dítě s obecním úřadem obce s rozšířenou působností v postavení veřejného poručníka

Doba pobytu dítěte v zařízení je maximálně 6 měsíců.

Vzor smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti: Smlouva_Šneček_OSPOD

 

K příjmu dítěte je zapotřebí připravit zdravotní a očkovací průkaz a kartičku zdravotního pojištění. Tyto doklady nejsou podmínkou přijetí dítěte. Pokud tyto doklady nebudou doloženy, sociální pracovnice je následně zajistí.

Rodičům je umožněn pravidelný osobní kontakt s dítětem, který se řídí návštěvním řádem či individuálním plánem. Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti vybavené hračkami. K návštěvám lze využít i přilehlou zahradu vybavenou hračkami, pískovištěm, altánkem.

O děti přímo pečuje odborný personál. Do týmu našeho zařízení patří sociální pracovnice, psycholožka, speciální pedagožka, rodinná terapeutka, herní terapeutka. Zdravotní péči včetně rehabilitace zajišťují odborníci z Dětského centra Plzeň (lékařky, fyzioterapeutky). Zařízení zabezpečuje přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení, kapesné dětem starším 7 let). Pobyt a péče v ZDVOP je zpoplatněn podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Poplatek může být snížen o přídavek na dítě, který je po dobu pobytu dítěte vyplácen k rukám zařízení. Poplatek může být na žádost rodičů snížen nebo se nevyžaduje, pokud by po zaplacení příspěvku příjem rodiče nebo jeho rodiny klesl pod životní minimum. Poplatek se také nevyžaduje, pokud je rodič příjemcem dávky v hmotné nouzi.

Zařízení poskytuje poradenství rodičům i jiným osobám zodpovědným za výchovu. Spolupracuje s rodinou, zajišťuje terapii, nácvik rodičovských a jiných dovedností v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Pracuje s celou rodinou formou doprovázení a poradenství.

Základním principem je sledovat nejlepší zájem dítěte s ohledem na zájem celé rodiny a úzce spolupracovat především s OSPOD, soudy, krajským úřadem při řešení situace každého dítěte tak, aby jeho pobyt v zařízení byl co nejkratší.

Kontakty

Bc. Markéta Šiplová, sociální pracovnice:

tel. 378 037 823, 724 888 807
e-mail: siplova@plzen.eu

PhDr. Štěpánka Lodrová, sociální pracovnice:

tel. 378 037 818, 702 176 602
e-mail: lodrovas@plzen.eu

 

 

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.