Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček (dále jen ZDVOP) je součástí Dětského centra Plzeň, příspěvkové organizace od srpna 2006; zřizovatelem je Statutární město Plzeň.

Motto ZDVOP  Zabezpečujeme Dětem Včasnou Odbornou Pomoc

Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy; ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku; dětem tělesně či duševně týraným či zneužívaným; dětem, u nichž jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Zařízení má nepřetržitý provoz, dítě je možné přijmout v kteroukoliv denní i noční dobu. Poskytujeme péči dětem od narození zpravidla do předškolního věku.

Šneček Na Chmelnicích má kapacitu 2 lůžka, Šneček Partyzánská 6 lůžek; ložničky a herny pro děti jsou vybaveny tak, aby prostředí co nejvíce připomínalo rodinné zázemí.

Děti jsou přijímány na základě:

Písemnou dohodu sepisuje se zákonným zástupcem sociální pracovnice ZDVOP, která rodiči vysvětlí jednotlivé body dohody. Po podpisu ředitele obdrží jedno vyhotovení dohody rodič. Dohoda se uzavírá na dobu 3 měsíců. O přijetí dítěte informujeme příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), se kterým intenzivně spolupracujeme. Pokud není možný návrat dítěte zpět do rodiny nebo není k dispozici jiné řešení situace, může být pobyt dítěte se souhlasem příslušného OSPOD prodloužen na další 3 měsíce.

  • rozhodnutí soudu

Rozhodnutím soudu je nařízen pobyt dítěte v ZDVOP ze závažných důvodů, kdy se dítě ocitne v ohrožení života nebo zdraví. Doba pobytu dítěte v zařízení  je maximálně 6 měsíců.

Dítě je do ZDVOP přijato na základě žádosti OSPOD v odůvodněných situacích, kdy rodiče nebo jiné blízké osoby o dítě náležitě nepečují nebo kdy je bezprostředně ohrožen život nebo příznivý vývoj dítěte. K žádosti OSPOD je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce, v případě jeho nesouhlasu, podává OSPOD návrh k soudu na vydání předběžného opatření. Doba umístění dítěte je maximálně 6 měsíců.

K příjmu dítěte je zapotřebí připravit zdravotní a očkovací průkaz a kartičku zdravotního pojištění. Tyto doklady nejsou podmínkou přijetí dítěte. Pokud tyto doklady nebudou doloženy, sociální pracovnice je následně zajistí.

Rodičům je umožněn pravidelný osobní kontakt s dítětem, který se řídí návštěvním řádem či individuálním plánem. Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti vybavené hračkami. K návštěvám lze využít i přilehlou zahradu vybavenou hračkami, pískovištěm, altánkem.

O děti přímo pečuje odborný personál. Dále je činnost zajištěna sociální pracovnicí, psycholožkou, speciální pedagožkou. Zdravotní péči včetně rehabilitace zajišťují odborníci z dětského centra (lékařky, fyzioterapeutky). Zařízení zabezpečuje přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení). Pobyt a péče v ZDVOP je zpoplatněn podle zákona č. 359/1999  Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Poplatek může být snížen o přídavek na dítě, který je po dobu pobytu dítěte vyplácen k rukám zařízení. Poplatek může být na žádost rodičů snížen nebo se nevyžaduje, pokud by po zaplacení příspěvku příjem rodiče nebo jeho rodiny klesl po životní minimum. Poplatek se také nevyžaduje, pokud je rodič příjemcem dávky v hmotné nouzi. 

Zařízení poskytuje poradenství rodičům i jiným osobám zodpovědným za výchovu. Spolupracuje s  rodinou, zajišťuje terapii, nácvik rodičovských a jiných dovedností v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Pracuje s celou rodinou formou doprovázení a poradenství.

Základním principem je sledovat nejlepší zájem dítěte s ohledem na zájem celé rodiny a úzce spolupracovat především s OSPOD, soudy, krajským úřadem při řešení situace každého dítěte tak, aby jeho pobyt v zařízení byl co nejkratší.

Kontakty

Bc. Markéta Šiplová, sociální pracovnice:
tel. 378 037 823   M:  724 888 807
e-mail : siplova@plzen.eu 

PhDr. Štěpánka Lodrová, sociální pracovnice:
tel. 378 037 818, 702 176 602
e-mail : lodrovas@plzen.eu

Odkaz na dokumenty

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.