Dětské centrum Na Chmelnicích 6

Budova na Chmelnicích má dlouholetou tradici a vždy sloužila potřebám dětí a jejich matek. Je zde i sídlo organizace.

Je zde poskytována péče nejmenším dětem tzn. od narození zpravidla do dvou let věku. Horní věková hranice není striktní, závisí na vývoji dítěte, na jeho sociální situaci ( plánované umístění do rodiny, sourozenecké vazby). Snažíme se zajistit stabilitu prostředí , ošetřujícího personálu a individuální péči.

Děti jsou přijímány na základě  žádosti zákonných zástupců ( dohoda s rodiči) či na základě soudního rozhodnutí. Přijetí dítěte je realizováno v součinnosti s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Jedná se zpravidla o děti, jejichž zdravotní stav a vývoj je ohrožen, děti zanedbávané ,týrané, trvale stresované extrémními životními podmínkami, o děti opuštěné a děti matek s různými typy závislosti ( drogy, alkohol).

Určité procento dětí přichází z novorozeneckých oddělení jako děti „ nechtěné“ s perspektivou umístění do náhradní rodinné péče. Často se jedná o děti rizikové, s perinatální zátěží, nízkou porodní váhou, vrozenými vadami, se  specifickými zdravotními problémy.

V přízemí budovy je oddělení speciální ošetřovatelské péče. Je zde poskytována odborná péče dětem se závažným postižením, které vyžadují náročnou ošetřovatelskou péči a trvalý lékařský dohled. Zdravotní stav těchto dětí je natolik závažný, že se mnohdy jedná o péči paliativní. Zde je důležitá spolupráce s rodinou , poskytujeme podporu celé rodině.

V budově jsou vyčleněny dva pokojíky pro pobyt maminek s kapacitou 3 lůžek. Cíleně pracujeme s matkami z rizikového sociálního prostředí, s různými typy závislosti, s chronickým onemocněním, ale i s matkami nezletilými, nezkušenými, často bez širšího rodinného zázemí. Umožňujeme zácvik v péči a dočasný pobyt do vyřešení situace. Přijímáme rovněž matky, které samy trpí nejčastěji neurologickým či psychiatrickým onemocněním a pomáháme ji zvládat novou situaci – narození dítěte. Budoucím adoptivním maminkám a pěstounkám umožňujeme i formou pobytu adaptaci a zapracování.

Dětem poskytujeme komplexní péči, tzn. plné zaopatření a péči odbornou. Jedná se o péči diagnostickou, léčebně preventivní včetně rehabilitace, ošetřovatelskou, výchovnou, psychologickou, sociální. O děti přímo pečují převážně dětské sestry, výchovné sestry; součástí odborného týmu jsou  lékařky, psycholožka, fyzioterapeutky, sociální pracovnice, rodinná terapeutka, muzikoterapeut. Zohledňujeme individuální potřeby dětí v závislosti na věku, dbáme na dostatek podnětů a snažíme se minimalizovat vliv citové deprivace. Pravidelné sledování psychomotorického vývoje umožní včas podchytit vývojové opoždění a zajistit intervenci dětského psychologa.

V rámci projektu „ Něžná náruč“ dochází za dětmi terapeutka kojeneckých masáží a pohybové dovednosti rozvíjí cvičitelka kojenců a batolat. Za dětmi přichází i asistenční pejskové v rámci canisterapie , terapeutičtí poníci a u dětí s postižením začínáme s hippoterapií. Příznivý zdravotní stav podporujeme i častým pobytem dětí na čerstvém vzduchu, využíváme náš krásný lesopark i nově zbudované dětské hřiště „ U dvou veverek“.

K zázemí dětského centra Na Chmelnicích patří mléčná kuchyně, prádelna, provozní a administrativní úsek. V přízemí je umístěna pracovna ředitelky, sociálních pracovnic, poradna pro rodiče a pěstouny a návštěvní místnost.

V lesoparku dětského centra byl zrekonstruován původní zahradní domek. Vznikla tak bytová jednotka, která slouží zpravidla v rámci adaptačního pobytu rodin před realizací náhradní rodinné péče. Je zde i školící místnost , kde jsou organizovány vzdělávací semináře.

Naší povinností je nejen komplexní péče o dítě, ale součinnost při řešení sociální situace tak, aby pobyt dítěte v zařízení byl co nejkratší. Usilujeme o maximální kontakt a spolupráci s rodinou. Umožňujeme rodičům individuální návštěvy a nabízíme poradenskou pomoc. Úzce spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy i neziskovými organizacemi.

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.